Home

Dự án - Nghiên cứu khoa học

Sử dụng phân bón tan chậm có kiểm soát trong sản xuất hành tây Vidalia – Georgia – Mỹ.

Thời điểm bón phân thích hợp trong quá trình phát triển của cây trồng đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng cho đất trong suốt mùa vụ trồng hành. Thông thường, trong một vụ sản xuất hành Vidalia ở Georgia, phân bón được bón năm lần. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, việc bón phân tan chậm có kiểm soát có thể giảm đáng kể số lần bón phân, trong khi vẫn đảm bảo năng suất cây trồng.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:

Trong vụ trồng hành năm 2018-2019, các nhà nghiên cứu tại Đại học Georgia (UGA) đã tiến hành một nghiên cứu thực địa để đánh giá các kế hoạch bón phân khác nhau, bao gồm cả phân bón tan chậm có kiểm soát cho sản xuất hành Vidalia.

Hình 1: Cánh đồng hành tây Vidalia tại Georgia – Mỹ

Theo Andre da Silva – chuyên gia về rau của Hợp tác xã Khuyến Nông UGA, thí nghiệm trên đồng ruộng đã so sánh các phương thức canh tác tiêu chuẩn của người trồng với năm công thức thí nghiệm sử dung phân bón tan chậm có kiểm soát để đối chứng. Sau khi thu hoạch, sẽ có các số liệu theo dõi để phân tích, thống kê được thực nhằm so sánh tổng năng và kích thước củ hành giữa các nghiệm thức.

” Dựa trên những số liệu của chúng tôi, tất cả các công thức phân bón tan chậm có kiểm soát đều làm tăng năng suất so với phương thức canh tác tiêu chuẩn mà người trồng đang áp dụng” – Da Silva chia sẻ.

Tính trung bình, các công thức phân bón đối chứng đã chứng minh tổng năng suất tăng 25% so với phương thức canh tác tiêu chuẩn của người nông dân. Trong khi tất cả các công thức bón phân tan chậm có kiểu soát đều cho kết quả năng suất tăng, việc bón phân một hoặc hai lần trong suốt mùa vụ cho phép lượng phân bón ít và cân bằng nhu cầu dinh dưỡng.

” Khi bón phân một hoặc hai lần trong mùa, chúng tôi chỉ bón 96 pound Nito (tương đương với 43.2 kg) cho mỗi mẫu Anh (tương đương 4046.86 m2) so với 126 pound ( 56.7 kg).” – Da Silva đề cập. Ông cũng chia sẻ rằng, các thí nghiệm này giúp tiết kiệm nhiều do giảm sử dụng máy kéo và lao động.

Ngoài năng suất cao hơn, nghiên cứu cũng chứng minh rằng các công thức bón phân tan chậm có kiểm soát tác động đến kích thước củ, tạo ra nhiều củ lớn và to hơn so với củ trung bình.

Theo da Silva, bón phân tan chậm có kiểm soát đặc biệt hữu ích đối với người trồng trong mùa mưa, đảm bảo lượng dinh dưỡng có sãn trong năm và mang lại năng suất cây trồng cao.

Bởi Ashley Robinson, ngày 9/4/2020 – VSC News Vegetable and specialty crop news.