Home

Dự án - Nghiên cứu khoa học

Báo cáo kết quả khảo nghiệm: ‘ Ảnh hưởng của phân bón tan chậm Hi-control đến kết quả ghép và sinh trưởng của cây Chanh dây, xoài Cát Lộc, sầu riêng Monthoong tại Tiền Giang.’

Sau 6 tháng thử nghiệm và theo dõi, Viện nghiên cứu rau quả Miền Nam và Khang Điền Hiech JSC đã có những kết quả tốt trong việc sử dụng phân bón tan chậm có kiểm soát Hi-control cho 3 loại cây trồng (chanh dây, xoài Cát Lộc, sầu riêng Monthoong). Bước đầu góp phần chuyển giao kỹ thuật, áp dụng phân bón Hi-control cho các cơ sở sản xuất giống cây trồng trên cả nước.

Với 3 đề tài khảo nghiệm : ‘ Ảnh hưởng của phân bón tan chậm Hi-control đến kết quả ghép và sinh trưởng của cây Chanh dây, xoài Cát Lộc, sầu riêng Monthoong tại Tiền Giang.’, quá trình theo dõi và đánh giá khách quan đã có những kết quả trong việc khuyến cáo lượng bón, cách thức sử dụng dòng phân tan chậm có kiểm soát Hi-control tối ưu cho từng loại cây giống.

Chanh dây:

” Kết quả ghi nhận khi thử nghiệm các chủng loại phân bón với các liều lượng khác nhau cho thấy, tỷ lệ sống của cây gốc ghép chanh dây bón NPK 20-20-15 là rất thấp với bón các loại phân chậm tan HI-CONTROL NPK 13-11-11 ME Type 180, HI-CONTROL NPK 14-13-13 Type 180, HI-CONTROL NPK 18-6-8 ME Type 100.”

“Khi bón phân HI-CONTROL NPK 13-11-11 ME Type 180 với liều lượng bón 2g/ bầu cho kết quả tốt nhất về đường kính gốc ghép (3,20 mm), tỷ lệ cây gốc ghép sống (100,0%), chiều dài chồi (7,8 cm), đường kính chồi (3,29 mm), diệp lục tố chồi ghép (17,20), tỷ lệ cây loại 1 (100,0%)”

Hình 1: Bộ rễ của cây chanh leo khi sử dụng phân bón tan chậm có kiểm soát Hi-control.

Xoài Cát Lộc:

Việc sử dụng phân chậm tan trong thí nghiệm có tác động rõ rệt đến sinh trưởng và kết quả ghép của cây giống xoài Cát Lộc.

” Cây giống xoài Cát Lộc bón phân chậm tan HI-CONTROL NPK 18-6-8 ME Type 100 ở lượng 6 g/bầu cho kết quả cao nhất về chỉ số diệp lục tố (56,7) và tỷ lệ cây loại 1 (100%). Đồng thời, khi bón phân chậm tan HI-CONTROL NPK 13-11-11 ME Type 180 ở lượng 6 g/bầu cũng cho kết quả cao về chỉ số diệp lục tố (54,6) và tỷ lệ cây loại 1 (100%).”

Hình 2: Khu vực khảo nghiệm cây giống Xoài Cát Lộc tại Tiền Giang.

Sầu riêng Monthoong:

“Nghiệm thức bón HI-CONTROL NPK 18-6-8 ME Type 100 với liều lượng 6
g/bầu giúp cây đạt kết quả tốt nhất về chiều dài chồi (51,42 cm), số lá của chồi ghép (40,50 lá/chồi ghép), tỷ lệ cây loại 1 (100,0%). Đồng thời, chiều dài chồi, số lá của chồi và tỷ lệ cây loại 1 cũng đạt kết quả cao, lần lượt là 50,62 cm; 35,33 lá/chồi ghép và 100% khi bón phân HI-CONTROL NPK 18-6-8 ME Type 100 với liều lượng 4 g/bầu.”

Hình 3: Bố trí thí nghiệm cho cây giống sầu riêng Monthoong.

Chi tiết xem tại: